Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324-2012

Для авторів

Усі рукописи спочатку розглядаються редакторами на предмет оцінки їхньої відповідності тематиці і вимогам журналу.

Усі статті мають бути оригінальними, відображати результати наукових досліджень та їхнє пояснення. Редакція не приймає до розгляду статті, що не мають обґрунтованої наукової новизни.

Після рішення редакторів, представлені рукописи спрямовуються як мінімум двом зовнішнім експертам, що працюють у відповідній області.

Зміни та покращення Вашої статті є частиною процесу публікації і спрямовані на те, щоб підвищити якість Вашої статті.

Вимоги до оформлення тексту

Матеріал повинен бути підготовлений:

 • в редакторі Microsoft Office Word 2003 або збережений у форматі зазначеного редактора
 • шрифт Times New Roman, стиль – звичайний, шрифт – 10 пунктів (крім назви статті)
 • міжрядковий інтервал – одинарний. Поля сторінки – 20 мм з усіх боків
 • колонтитули – 1,0 см
 • обсяг експериментальних статей не менше 6 сторінок комп’ютерного тексту (без урахування анотацій та списків літератури), обсяг оглядових статей – від 10 сторінок (без урахування анотацій та списків літератури)
 • мова видання – українська, англійська. Статті англійською мовою – у пріроритеті.

Структура статті

УДК (вказують у верхньому лівому кутку сторінки)

НАЗВА СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ
(друкують через один порожній рядок (розмір шрифту 10 пунктів) після УДК великими напівжирними літерами по центру сторінки шрифтом в 14 пунктів. Назва статті повинна містити не більше 10 слів, не мати у своєму складі абревіатур і строго відповідати змісту статті).


ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

С.А. Іванов1, доктор технічних наук, професор, E-mail:

ORCID http://orcid.org/0000-0002-0233-8473

О.С. Орлова2, аспірант, E-mail:

ORCID http://orcid.org/0000-0002-0233-8473

1Кафедра хімії

2Кафедра технології...

Одеський національний технологічний університет

вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

Контактний тел:

Анотація українською мовою (1800-2000 символів)

Ключові слова українською мовою.

Анотація англійською мовою (1800-2000 символів)

Ключові слова англійською мовою.

Анотації не повинні містити абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті. Анотації повинні бути інформативними (не містити загальних слів), змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень), структурованими (слідувати логіці опису результатів в статті).

Вступ має бути лаконічним. Зазначається до якої області науки (виробництва) відносяться дослідження, про які йде мова в статті; наводиться обгрунтування актуальності теми та аналіз проблеми, що вирішується автором у роботі.

Літературний огляд. Наводится аналіз досліджень і публікацій, в яких вирішувалась дана проблема іншими вченими, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена ваша стаття.

Слід більшу увагу приділити не тільки вітчизняним науковим літературним джерелам, а й аналізу робіт сучасних іноземних науковців, які працюють над даною проблемою. Ваша робота повинна відповідати тенденціям сучасної світової наукової спільноти.

Не можна посилатись на національні стандарти, технічні умови (достатньо вказати номер стандарту та ТУ у тексті статті), підручники, конспекти лекцій, лабораторні практикуми та іншу не наукову літературу. Не можна посилатись на дисертації та автореферати. Посилання на патенти доцільно не виносити в список літератури, а робити у тексті статті, вказавши лише номер та назву патенту.

Мета і завдання дослідження. Мета і завдання мають бути взаємопов’язані і розкривати тему, заявлену в назві роботи. Завдання досліджень слід нумерувати.

Матеріали і методи досліджень. Спочатку необхідно надати характеристику матеріалів та реактивів, що використовуються у роботі, зазначаючи виробника та країну виробництва. Методи досліджень доцільно структурувати згідно поставлених завдань досліджень. Методи досліджень формують так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання.

Результати та їхнє обговорення Доцільно структурувати згідно поставлених завдань. У даному розділі не допускається суто констатація результатів досліджень без детального пояснення та порівняння з аналогічними роботами. Більша частина обговорення має бути присвячена інтерпретації результатів. Не потрібно наводити ті самі результати у таблицях і на рисунках. Якщо є таблиця, у тексті цифровий матеріал не подавати, вказувати лише зміну показників з вірогідними різницями (р<) у разах або відсотках, кореляційні зв’язки (r=). За наявності у статті рисунків у тексті слід дати цифрові дані (середнє арифметичне та відхилення, коливання).

Рисунки, діаграми, схеми, фотографії, графічні зображення виконуються чорно-білими або в градаціях сірого (кольорові не допускаються). Ілюстративний матеріал повинен бути чітким і дублюватися окремими файлами, назви яких повинні містити номер і назва рисуннка. Формат файлів – JPEG Image , TIFF (з роздільною здатністю друку 300 dpi ).

Підпис рисунка повинна мати вигляд: Рис.1. Назва рисунка.

Підпис рисунка друкують безпосередньо під ним напівжирним шрифтом, вирівнювання – по центру.

Розмірність фізичних величин і хімічних показників вказується в системі СІ.

Таблиці приводять у тексті вертикально. Назви окремих граф повинні бути короткими, без скорочень. Шапка таблиці не повинна містити порожніх клітин. Дані, наведені в таблиці, не повинні дублюватися в тексті.

Заголовок таблиці повинен мати вигляд: Таблиця 1 – Назва таблиці.

Назва таблиці друкують з відступами в 7 пт від основного тексту і таблиці напівжирним шрифтом, вирівнювання – по центру.

Формули набирають у вбудованому редакторі Microsoft Equation. Стиль і розміри формул: шрифти – Symbol (грецькі літери і символи), решта – Times New Roman; накреслення: змінна – похила (курсив), решта – звичайні; розміри (ПТ) : Звичайний – 10; Великий індекс – 7; дрібний індекс – 6; Великий символ – 16; дрібний символ – 10.

Апробація результатів досліджень. У цьому розділі можна вказати, в умовах якого виробництва були впроваджені або можуть бути впроваджені результати досліджень та навести конкретні приклади реалізації в промисловості.

Висновки доцільно структурувати згідно поставлених завдань. Висновки не повинні містити загальної інформації, а відображати результати досліджень і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Список літератури оформлюється за стилем Vancouver Citation Style

Список літератури подається в порядку цитування.

Посилання на джерела у тексті у вигляді номерів у квадратних дужках.

В оглядових статтях не менше 40 джерел, у всіх інших – не менше 20.

У списку посилань повинно бути не менше 60% на іноземні джерела (далеке зарубіжжя).

У списку посилань неприпустимо використання ДСТУ та загальнонаціональних стандартів.

Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30%.

Джерела, викладені українською, або іншими мовами слід перекладати на англійську та в кінці посилання зазначати мову. Наприклад:
Simakhina GO, Naumenko NV. Nutrition as the main factor in maintaining the state of health of the population. Problems of aging and longevity.2016;25(2):204-214 (in Ukrainian).

Приклад оформлення за стилем Vancouver Citation Style

Books

Standard Format for Books: Author Surname Initials. Title: subtitle. Edition (if not the first). Place of publication: Publisher; Year.

Book with One Author or Editor

 1. Mason J. Concepts in dental public health. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 2. Ireland R, editor. Clinical textbook of dental hygiene and therapy. Oxford: Blackwell Munksgaard; 2006.

Two-Six Authors/Editors

 1. Miles DA, Van Dis ML, Williamson GF, Jensen CW. Radiographic imaging for the dental team. 4th ed. St. Louis: Saunders Elsevier; 2009.
 2. Dionne RA, Phero JC, Becker DE, editors. Management of pain and anxiety in the dental office. Philadelphia: WB Saunders; 2002.

Standard Format for Journal Articles: Author Surname Initials. Title of article. Title of journal, abbreviated. Date of Publication: Volume Number(Issue Number): Page Numbers.

Journal Article in Print

 1. Haas AN, de Castro GD, Moreno T, Susin C, Albandar JM, Oppermann RV, et al. Azithromycin as a adjunc-tive treatment of aggressive periodontitis: 12-months randomized clinical trial. J Clin Periodontol. 2008 Aug; 35(8):696-704.

Journal Article from a Website

 1. Tasdemir T, Yesilyurt C, Ceyhanli KT, Celik D, Er K. Evaluation of apical filling after root canal filling by 2 different techniques. J Can Dent Assoc [Internet]. 2009 Apr [cited 2009 Jun 14];75(3):[about 5pp.]. Available from: http://www.cda-adc.ca/jcda/vol-75/issue-3/201.html

Пакет документів до статті

 • Електронний варіант статті.
 • Скан-копію першої сторінки статті з підписами усіх авторів.
 • Скан-копію ліцензійної угоди https://fst.ontu.edu.ua/uk/site/page/license_agreement