Food Science and Technology

ISSN-print: 2073-8684
ISSN-online: 2409-7004
ISO: 26324-2012

Для авторів

Усі рукописи спочатку розглядаються редакторами на предмет оцінки їхньої відповідності тематиці і вимогам журналу.

Усі статті мають бути оригінальними, відображати результати наукових досліджень та їхнє пояснення. Редакція не приймає до розгляду статті, що не мають обґрунтованої наукової новизни.

Після рішення редакторів, представлені рукописи спрямовуються як мінімум двом зовнішнім експертам, що працюють у відповідній області.

Зміни та покращення Вашої статті є частиною процесу публікації і спрямовані на те, щоб підвищити якість Вашої статті.

Вимоги до оформлення тексту

Матеріал повинен бути підготовлений:

 • в редакторі Microsoft Office Word 2003 або збережений у форматі зазначеного редактора
 • шрифт Times New Roman, стиль – звичайний, шрифт – 10 пунктів (крім назви статті)
 • міжрядковий інтервал – одинарний. Поля сторінки – 20 мм з усіх боків
 • колонтитули – 1,0 см
 • обсяг наукових статей не менше 6 і не більше 8 сторінок комп’ютерного тексту (без урахування анотацій та списків літератури), обсяг оглядових статей – від 8 до 14 сторінок (без урахування анотацій та списків літератури)
 • мова видання – українська, російська або англійська. Статті англійською мовою – у пріроритеті. Для рецензування доцільно спочатку надсилати статті українською мовою.

Структура статті

УДК

НАЗВА СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ


ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

С.А. Іванов, доктор технічних наук, професор1, E-mail:

О.С. Орлова, аспірант2, E-mail:

1Кафедра хімії

2Кафедра технології...

Одеський національний технологічний університет

вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

Контактний тел:

Анотація українською мовою (1800-2000 символів)

Ключові слова українською мовою.

Анотація англійською мовою (1800-2000 символів)

Ключові слова англійською мовою.

Вступ має бути лаконічним. Зазначається до якої області науки (виробництва) відносяться дослідження, про які йде мова в статті; наводиться обгрунтування актуальності теми та аналіз проблеми, що вирішується автором у роботі.

Літературний огляд. Наводится аналіз досліджень і публікацій, в яких вирішувалась дана проблема іншими вченими, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена ваша стаття.

Слід більшу увагу приділити не тільки вітчизняним науковим літературним джерелам, а й аналізу робіт сучасних іноземних науковців, які працюють над даною проблемою. Ваша робота повинна відповідати тенденціям сучасної світової наукової спільноти.

Не можна посилатись на національні стандарти, технічні умови (достатньо вказати номер стандарту та ТУ у тексті статті), підручники, конспекти лекцій, лабораторні практикуми та іншу не наукову літературу. Не можна посилатись на дисертації та автореферати. Посилання на патенти доцільно не виносити в список літератури, а робити у тексті статті, вказавши лише номер та назву патенту.

Мета і завдання дослідження. Мета і завдання мають бути взаємопов’язані і розкривати тему, заявлену в назві роботи.

Матеріали і методи досліджень. Спочатку необхідно надати характеристику матеріалів та реактивів, що використовуються у роботі, зазначаючи виробника та країну виробництва. Методи досліджень доцільно структурувати згідно поставлених завдань досліджень. Методи досліджень формують так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання.

Результати та їхнє обговорення Доцільно структурувати згідно поставлених завдань. У даному розділі не допускається суто констатація результатів досліджень без детального пояснення та порівняння з аналогічними роботами. Більша частина обговорення має бути присвячена інтерпретації результатів. Не потрібно наводити ті самі результати у таблицях і на рисунках. Якщо є таблиця, у тексті цифровий матеріал не подавати, вказувати лише зміну показників з вірогідними різницями (р<) у разах або відсотках, кореляційні зв’язки (r=). За наявності у статті рисунків у тексті слід дати цифрові дані (середнє арифметичне та відхилення, коливання).

Апробація результатів досліджень. У цьому розділі можна вказати, в умовах якого виробництва були впроваджені або можуть бути впроваджені результати досліджень та навести конкретні приклади реалізації в промисловості.

Висновки доцільно структурувати згідно поставлених завдань. Висновки не повинні містити загальної інформації, а відображати результати досліджень і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Список літератури згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічна посилання. Загальні положення та правила складання». Корисну інформацію можна знайти за посиланням http://www.library.ontu.edu.ua/assets/pdf/DSTY-GOST/Pryklady_posylan_onov.pdf

Список літератури (References) (транслітерація)

Вимоги до елементів статті

УДК вказують у верхньому лівому кутку сторінки.

Назву статті друкують через один порожній рядок (розмір шрифту 10 пунктів) після УДК великими напівжирними літерами по центру сторінки шрифтом в 14 пунктів. Назва статті повинна містити не більше 10 слів, не мати у своєму складі абревіатур і строго відповідати змісту статті.

Відомості про авторів (вирівнювання – по правому краю) друкують напівжирним шрифтом 10 пунктів. Спочатку вказують ініціали та прізвища авторів (кожного окремо, вчений ступінь, званя, E-mail. Із нового рядка місце роботи (кафедра, ВНЗ), з нового рядка адреса та поштовий індекс організації, з нового рядка, контактний телефон.

Українську та англійську анотації друкують через один рядок (розмір шрифту 10 пунктів) після відомостей про авторів, вирівнювання – по ширині. Анотації не повинні містити абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті.

Анотації повинні бути інформативними (не містити загальних слів), змістовними (відображати основний зміст статті і результати досліджень), структурованими (слідувати логіці опису результатів в статті).

Ключові слова (не більше 10 слів) друкують з нового рядка після анотації, вирівнювання – по ширині. Ключові слова не повинні містити абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті. Вони приводяться в називному відмінку і розділяються комами.

Основний текст статті друкують через один рядок (розмір шрифту 10 пунктів) після ключових слів (вирівнювання тексту по ширині). Відступ першого рядка абзацу – 1,0 см.

Рисунки, діаграми, схеми, фотографії, графічні зображення, діаграми виконуються чорно-білими або в градаціях сірого (кольорові не допускаються). Ілюстративний матеріал повинен бути чітким і дублюватися окремими файлами, назви яких повинні містити номер і назва рисуннка. Формат файлів – JPEG Image , TIFF (з роздільною здатністю друку 300 dpi ).

Підпис рисунка повинна мати вигляд: Рис.1. Назва рисунка.

Підпис рисунка друкують безпосередньо під ним напівжирним шрифтом, вирівнювання – по центру.

Розмірність фізичних величин і хімічних показників вказується в системі СІ.

Таблиці приводять у тексті вертикально. Назви окремих граф повинні бути короткими, без скорочень. Шапка таблиці не повинна містити порожніх клітин. Дані, наведені в таблиці, не повинні дублюватися в тексті.

Заголовок таблиці повинен мати вигляд: Таблиця 1 – Назва таблиці.

Назва таблиці друкують з відступами в 7 пт від основного тексту і таблиці напівжирним шрифтом, вирівнювання – по центру.

Формули набирають у вбудованому редакторі Microsoft Equation. Стиль і розміри формул: шрифти – Symbol (грецькі літери і символи), решта – Times New Roman; накреслення: змінна – похила (курсив), решта – звичайні; розміри (ПТ) : Звичайний – 10; Великий індекс – 7; дрібний індекс – 6; Великий символ – 16; дрібний символ – 10.

Список літератури друкують через один рядок після основного тексту статті. Розмір шрифту – 10 пт; Без відступу; вирівнювання по ширині. Список літератури починається з набраних напівжирним шрифтом слів «Список літератури», слідом за якими ставиться двокрапка.

 • Список літератури подається в порядку цитування.
 • Джерела оформлюються згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічна посилання. Загальні положення та правила складання». Корисну інформацію можна знайти за посиланням.
 • Посилання на джерела у тексті у вигляді номерів у квадратних дужках.
 • В оглядових статтях не менше 30 джерел, у всіх інших – не менше 15.
 • У списку посилань повинно бути не менше 60% на іноземні джерела (далеке зарубіжжя)
 • У списку посилань неприпустимо використання ГОСТів та загальнонаціональних стандартів.
 • Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 % (тобто якщо Ви використовували 10 посилань, з них може бути не більше 3 на Ваші роботи).

Список літератури ( References ) (транслітерація)

 • Літературні джерела, оформлені українською або російською мовами, необхідно транслітерувати згідно з постановою КМУ від 27.01.2010 №55
 • Список літератури «References» необхідно оформити відповідно до стандарту Vancouver Citation Style

Приклад оформлення за стилем Vancouver Citation Style

Books

Standard Format for Books: Author Surname Initials. Title: subtitle. Edition (if not the first). Place of publication: Publisher; Year.

Book with One Author or Editor

 1. Mason J. Concepts in dental public health. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 2. Ireland R, editor. Clinical textbook of dental hygiene and therapy. Oxford: Blackwell Munksgaard; 2006.

Two-Six Authors/Editors

 1. Miles DA, Van Dis ML, Williamson GF, Jensen CW. Radiographic imaging for the dental team. 4th ed. St. Louis: Saunders Elsevier; 2009.
 2. Dionne RA, Phero JC, Becker DE, editors. Management of pain and anxiety in the dental office. Philadelphia: WB Saunders; 2002.

Standard Format for Journal Articles: Author Surname Initials. Title of article. Title of journal, abbreviated. Date of Publication: Volume Number(Issue Number): Page Numbers.

Journal Article in Print

 1. Haas AN, de Castro GD, Moreno T, Susin C, Albandar JM, Oppermann RV, et al. Azithromycin as a adjunc-tive treatment of aggressive periodontitis: 12-months randomized clinical trial. J Clin Periodontol. 2008 Aug; 35(8):696-704.

Journal Article from a Website

 1. Tasdemir T, Yesilyurt C, Ceyhanli KT, Celik D, Er K. Evaluation of apical filling after root canal filling by 2 different techniques. J Can Dent Assoc [Internet]. 2009 Apr [cited 2009 Jun 14];75(3):[about 5pp.]. Available from: http://www.cda-adc.ca/jcda/vol-75/issue-3/201.html

Пакет документів до статті

 • Електронний варіант статті.
 • Один примірник статті у роздрукованому варіанті (підписаний на зворотній стороні останнього аркуша усіма авторами).
 • Ліцензійний договір у роздрукованому варіанті (підписаний усіма авторами).